MMTBrno@seznam.cz
+420 737162634 24/7

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí vlastní smlouvy o nájmu dopravního
prostředku a nájemce svým podpisem smlouvy bere tyto podmínky na vědomí.

I. Předmět smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Společnost Moravia Mobility Trade s.r.o., IČ: 058 25 911, sídlem U Splavu 306, 664 51
Kobylnice (dále jen „pronajímatel“) přenechává nájemci, který je určen nájemní smlouvou
(dále jen „smlouva“), dopravní prostředek (dále jen „vozidlo“) určený smlouvou k dočasnému
užívání a nájemce se zavazuje uhradit za užívání tohoto vozidla nájemné uvedené ve smlouvě.
Tyto obchodní podmínky nájemní smlouvy (dále jen „podmínky“) vydané pronajímatelem ve
smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou nedílnou součástí smlouvy.

II. Kauce

Při nájmu vozidla je pronajímatel oprávněn vyžadovat od nájemce kauci ve výši 5000,- Kč,
jako garanci za případné závazky plynoucí z nájmu vozidla nájemcem. Kauce bude uhrazena
v hotovosti nebo platební kartou při podpisu smlouvy a následně zúčtována po vrácení vozidla
pronajímateli. Složením této kauce není dotčena povinnost nájemce platit nájemné.
Pronajímatel je oprávněn vůči složené záloze započíst veškeré své peněžité pohledávky za
nájemcem vyplývající ze smlouvy, jakož i z jiných smluv uzavřených mezi nájemcem a
pronajímatelem.

III. Předání a převzetí vozidla

Nájemce přebírá od pronajímatele vozidlo uvedené ve smlouvě, a potvrzuje, že s jeho stavem,
vybavením a způsobem užívání byl v plném rozsahu pronajímatelem seznámen. Nájemce
přebírá vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému a obvyklému užívání a zavazuje se ho v tomto
stavu vrátit na místě převzetí (pokud není dodatkem stanoveno jinak). Spolu s vozidlem
přebírá nájemce také potřebné doklady k užívání vozidla.

IV. Nájemné

Nájemce se zavazuje platit řádně a včas nájemné a všechny další poplatky spojené s užíváním
vozidla, včetně náhrady škody. Na každou platbu vystaví a doručí pronajímatel nájemci
platební doklad. V případě nájmu nepřekračujícího jeden měsíc, vystaví pronajímatel tento
doklad po vrácení vozidla nájemcem. Je-li nájem sjednán na dobu delší než 1 měsíc, vystaví
pronajímatel doklad po uplynutí každého měsíce a nájemce je povinen provádět úhradu
smluveného nájemného průběžně, k 15. dni v měsíci za předchozí kalendářní měsíc.
Je-li nájemce v prodlení s úhradou nájmu či poplatků spojených s nájmem, je povinen
pronajímateli zaplatit kromě dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná den následující po dni jejího vzniku.
Nehrazení nájemného a dalších poplatků dle pokynu pronajímatele je považováno za
podstatné porušení smlouvy. Nájemce a pronajímatel se pro vyloučení pochybností dohodli,
že doručením platebního dokladu se rozumí jeho převzetí nájemcem, odeslání na e-mailovou
adresu nájemce anebo odeslání na adresu nájemce podle toho, který den nastane dříve.
Výše nájemného za každých započatých 24hodin se skládá z paušální částky, v níž jsou
započteny veškeré najeté km. Jeho výše vychází z cenových podmínek platných v den
uzavření smlouvy a je v ní zahrnuto pojištění zákonné odpovědnosti a havarijní pojištění se
spoluúčastí nejméně však od 5.000,- Kč s platností na území ČR. V případě zaviněné havárie
mimo území ČR je spoluúčast dle rozhodnutí příslušné pojišťovny.
V nájemném není zahrnuta spotřeba pohonných hmot, které hradí nájemce. Oleje a náplně
dodané nájemcem do automobilu během pronájmu hradí pronajímatel v rozsahu
odpovídajícím technickým parametrům automobilu na základě předložení dokladu o jejich
zaplacením nájemcem.

V. Povinnosti nájemce a pronajímatele

Nájemce:
Nájemce musí být držitelem platného řidičského průkazu.
Nájemce je povinen užívat vozidlo řádně dle technických podmínek a v souladu s účelem, ke
kterému slouží. Dále je povinen: chránit ho před poškozením, ztrátou a zničením, kontrolovat
jeho technický stav a teplotu chladicí kapaliny, olejů a nahuštění pneumatik, při vícedenním
pronájmu zajišťovat údržbu podle pokynů pronajímatele. Po ujetí každých 5000 km, v případě
potřeby i dříve, je nájemce povinen přistavit automobil pronajímateli k provedení technické
kontroly a nutných servisních úkonů. Toto přistavení vozidla je nutno hlásit pronajímateli
nejméně 2 dny předem.
Nájemce není oprávněn:
Nájemce není oprávněn zřídit užívací právo k vozidlu třetí osobě, předat řízení vozidla jiné
osobě (vyjma osob výslovně uvedených ve smlouvě), zúčastňovat se s vozidlem soutěží a
závodů, přepravovat osoby a náklady třetí osobě za úplatu. Dále není nájemce oprávněn
provádět jakékoliv zásahy do konstrukce automobilu (opravy, úpravy, výměny agregátů a
dílů, manipulaci s plombami atd.). Tento zákaz se netýká oprav nutných k obnovení
provozuschopnosti vozidla, jejichž cena nepřesáhne částku 1.000,- Kč. Tuto závadu je
nájemce povinen pronajímateli ještě před uskutečněním opravy ohlásit, jinak mu náklady
vynaložené na opravu vozidla nebudou pronajímatelem proplaceny. V případě, že nájemce
splní informační povinnost, bude mu částka v max. hodnotě 1.000,- Kč proplacena, předloží-li
pronajímateli doklad o opravě.
Pokud oprava vozidla přesáhne částku 1.000,- Kč, zajistí opravu vozidla pronajímatel,
přičemž oprava může být učiněna i přímo na místě. Náklady spojené s opravou vozidla na
místě, případně s dovozem náhradního vozidla hradí pronajímatel ovšem jen v případě, že se
neprokáže vina nájemce.
Cesty do zahraničí:
Nájemce není oprávněn cestovat s vozidlem do zemí bývalé Jugoslávie (kromě Chorvatska a
Slovinska), bývalého Sovětského svazu, Albánie, Běloruska a Ukrajiny.
Použít vozidlo pro cestu do Bulharska, Rumunska a zemí mimo státy Evropské Unie je
nájemce oprávněn pouze se souhlasem pronajímatele. V případě, že nájemce s vozidlem do
výše uvedených zemí vycestuje bez souhlasu pronajímatele, bude vozidlo považováno za
odcizené a tato skutečnost bude nahlášena policii. V takovém případě je nájemce povinen
uhradit pronajímateli smluvní pokutu a všechny náklady spojené s navracením vozidla.
Pronajímatel je v takovém případě oprávněn vozidlo zastavit, zabránit mu v další jízdě a od
smlouvy o nájmu dopravního prostředku s okamžitou účinností odstoupit.

VI. Postup v případě vzniku škodní události

V případě vzniku dopravní nehody, odcizení, poškození, nebo poškození i jen části vozidla a
dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osoby, je
nájemce vždy povinen přivolat policii bez ohledu na výši vzniklé škody. Pokud toto neučiní,
odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu. Nájemce je povinen vyplnit záznam o dopravní
nehodě, kdy tento tiskopis je součástí dokumentace k vozidlu. Potvrzení o účasti na nehodě,
nebo vzniku jiné škody dalším stranám, je nájemce povinen neprodleně předat pronajímateli,
nejpozději však do 24 hodin od vzniku škody.
Při nepojízdnosti automobilu je nájemce povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení
vzniku dalších škod. V případě potřeby je povinen ihned zavolat pronajímateli, který zajistí
potřebnou pomoc, případně odtah vozidla, tel.: 737 162 634. Pokud nájemce využije služeb
jiné odtahové služby, uhradí náklady spojené s odtahem ještě před předáním vozidla
pronajímateli. V případě, že se tak nestane, nepřebírá pronajímatel žádné závazky vzniklé
mezi odtahovou službou a nájemcem na sebe.
Pokud byla škoda na vozidle způsobena cizí vinou, nehradí nájemce pronajímateli žádné
náklady s tímto spojené, mimo odtah vozidla cizí odtahovou službou.
V případě škody na vozidle, která byla zaviněna nájemcem, je nájemce povinen uhradit
pronajímateli celou tuto škodu na vozidle. Pronajímatel se zavazuje, že v okamžiku plnění
pojišťovnou vrátí nájemci v plné výši částku za opravu poškozeného vozidla, ovšem bez
spoluúčasti a bez nákladů spojených s odtahem poškozeného vozidla.
V případě havárie či poruchy automobilu mimo území ČR je nájemce povinen postupovat
podle právních předpisů platných v příslušné zemi a ihned informovat pronajímatele na tel.:
737 162 634, který určí další postup. Veškeré náklady s tímto spojené hradí pronajímatel,
ovšem jen v případě, že se neprokáže vina nájemce.
V případě havárie či jiného poškození vozidla, vyžadující opravu, k němuž došlo vinou
nájemce, se zavazuje zaplatit nájem za nejbližších 20 kalendářních dnů následujících po datu
navrácení poškozeného vozidla pronajímateli. Pokud škoda na vozidle přesáhne 30.000,- Kč,
zavazuje se nájemce uhradit nájemné za dalších 20 kalendářních dnů, maximálně tedy 40
kalendářních dnů.
Nájemce se v případě havárie či jiného poškození vozidla zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve
výši 5.000,- Kč, která je splatná den následující po dni jejího vzniku.
V případě vzniku škody odcizením vozidla je nájemce povinen ihned odevzdat pronajímateli
doklady, klíče a další příslušenství vozidla, které má u sebe. Pokud tak neučiní, odpovídá
pronajímateli v plném rozsahu za vzniklou škodu. Nájemce je povinen poskytovat policii,
pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody a v rámci
likvidace škodní události, popř. i v rámci soudního řízení. Porušení kterékoliv z výše
uvedených povinností nájemce je podstatným porušením smlouvy.
Odpovědnost nájemce za škody, způsobené porušením jeho povinností, zaviněným jednáním
či opomenutím a osobami, jimž nájemce umožnil přístup k dopravnímu prostředku, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VII. Zánik nájemního vztahu

Nájemní vztah zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Pronajímatel je oprávněn
s okamžitou účinností smlouvu vypovědět v případě, že nájemce užívá vozidlo v rozporu se
smlouvou, či způsobem, kterým vznikla pronajímateli škoda, nebo hrozba škody značného
rozsahu. Dále v případě, že nájemce nehradí fakturované platby či porušuje-li povinnosti dle
smlouvy podstatným způsobem.
Nájemce je oprávněn s okamžitou účinností vypovědět tuto smlouvu v případě, že
pronajímatel porušuje své povinnosti podstatným způsobem.

VIII. Další ujednání

Stav pohonných hmot při vrácení automobilu nájemcem bude odpovídat stavu při jeho
převzetí. V případě, že tomu tak nebude, může si pronajímatel naúčtovat mimo rozdílu
pohonných hmot také částku 200,- Kč jako manipulační poplatek za dotankování.
Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo zpět ve stavu, v jakém ho převzal, a to i
pokud jde o čistotu vnějšku i vnitřku vozidla. Případné nedostatky odstraní pronajímatel na
náklady nájemce. Za běžné znečištění interiéru účtuje pronajímatel částku 200,-Kč a za
znečištění zvířecí srsti a jiné silné znečištění částku 500,- Kč.
Vrátí-li nájemce vozidlo před uplynutím ujednané doby, může pronajímatel naúčtovat nájemci
penále ve výši 30% z výše částky nájemného za dobu, o kterou bylo vozidlo vráceno dříve.
Vrátí-li nájemce vozidlo po uplynutí smluvní doby, aniž by došlo k jejímu prodloužení,
uhradí pronajímateli kromě skutečného nájemného dle bodu IV. také penále ve výši 50% z
příslušného denního nájmu za každých započatých 24hodin zpoždění.
Přeprava zvířat ve vozidle je povolena jen po předchozí dohodě s pronajímatelem. V případě
kontroly vozidla celní správou, policií, či dalšími orgány, při níž dojde k zabavení
přepravovaných zvířat a případnému zabavení vozidla, je nájemce povinen uhradit
pronajímateli veškerou škodu, která tímto vznikne. Kromě vynaložených nákladů tak je
nájemce pro tento případ povinen uhradit pronajímateli i nájemné po dobu, kdy nemůže
pronajímatel vozidlo využívat. V případě zabavení vozidla a jeho následnému propadnutí ve
prospěch příslušného státu je nájemce povinen uhradit pronajímateli cenu nového vozidla
příslušného typu.

IX. Porušení obchodních podmínek

Při porušení některého z ujednání těchto obchodních podmínek zaplatí nájemce smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč. Tímto není nikterak dotčena povinnost nájemce uhradit plnou
částku za nájem podle smlouvy ani právo pronajímatele na náhradu ušlého zisku a náhradu
škody. Nájemce je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit, i když k porušení jeho povinností z
této smlouvy vyplývajících došlo bez jeho zavinění.